Wypadek w pracy - ubezpieczenia od wypadku w pracy

Co zrobić po wypadku przy pracy? Wypadek w pracy – jak uzyskać świadczenie z ubezpieczenia?

Czym jest wypadek przy pracy lub wypadek w pracy? Co nie jest wypadkiem w pracy?

Wypadki przy pracy to wypadki, do których dochodzi podczas wykonywania ubezpieczonej działalności. Ich skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Wypadek przy pracy jest tylko wtedy, gdy doznajemy urazu podczas pracy. Ale uwaga: liczy się nawet jeśli wypadek zdarzy się w bezpośredniej drodze do lub z pracy. Sama droga do i z pracy nie jest liczona jako czas pracy. Wypadki, które przydarzają Ci się w domu lub podczas uprawiania sportu nie są wypadkami przy pracy. Jeśli pracujesz w biurze domowym, przeczytaj na naszym blogu co Tobie przysługuje, gdy ulegasz wypadkowi podczas pracy w domu. Problemy zdrowotne, takie jak zawał serca lub jeśli celowo się zranisz, również nie są wypadkami przy pracy.

Co nie jest wypadkiem w pracy:

  • konsekwencje problemów zdrowotnych lub chorób ukrytych, takich jak zawał mięśnia sercowego,
  • wypadki w miejscu zamieszkania, chyba że jest to miejsce wykonywania pracy,
  • wypadki poza miejscem wykonywania pracy, chyba że jest to droga do lub z pracy,
  • celowe, zamierzone wypadki lub działanie niezgodne z prawem.

Co trzeba zrobić, gdy dojdzie do wypadku?

Jeśli miałeś wypadek przy pracy i udzielono Ci pierwszej pomocy, trzeba wypełnić protokół powypadkowy (“Unfalluntersuchung”). W tym procesie należy zabrać wszystkie dowody wypadku i przesłuchać ewentualnych świadków. Ofiara wypadku, pracodawca/odpowiedzialny przełożony, rada zakładowa i świadkowie wypadku powinni – w miarę możliwości – uczestniczyć w przesłuchaniu. Przesłuchanie świadków powinno być spisane w postaci protokołu lub notatki służbowej.

Jeśli w wyniku wypadku masz bardzo poważne lub zagrażające życiu obrażenia, ktoś powinien jak najszybciej zabrać Cię na pogotowie, na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub do innej jednostki medycznej szybkiego reagowania. Jeśli obrażenia są niewielkie, należy wówczas udać się do tzw. lekarza tranzytowego, „Durchgangsarzt.” To lekarz specjalizujący się w wypadkach przy pracy. Prowadzą oni szczegółową dokumentację urazów i możliwych przyczyn, dostarczając dowodów w przypadku sporu prawnego.

Jak zgłosić wypadek w pracy? Obowiązek zgłaszania i termin zgłaszania wypadków przy pracy oraz w pracy

Wypadek przy pracy zawsze powinien być zgłoszony. Jeśli będziesz nieobecny w pracy więcej niż trzy dni kalendarzowe po wypadku, należy to zgłosić do Branżowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych (“Berufsgenossenschaft”) lub do państwowego funduszu ubezpieczeń od wypadków (“Unfallkasse”). Istnieje wówczas obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy.

W zależności od rozległości urazów różni się termin zgłoszenia. W przypadku poważnych obrażeń należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia. Niezwłoczne zgłoszenie wypadku przy pracy, to zgłoszenie zaraz po zabezpieczeniu miejsca wypadku i oczywiście udzieleniu pomocy poszkodowanemu. W przypadku drobnych urazów termin ten wynosi maksymalnie trzy dni od daty wypadku.

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy:

  • niezwłocznie – tego samego dnia, w którym nastąpił wypadek przy pracy – w przypadku poważnego urazu,
  • do 3 dni od daty powstania urazu – w przypadku drobnych urazów.

Formularze do zgłoszenia wypadku przy pracy można zazwyczaj znaleźć u państwowym funduszu ubezpieczeń od wypadków lub u Branżowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych.

Kto płaci za wypadek przy pracy i jakie roszczenia przysługują ubezpieczonemu po wypadku w pracy lub przy pracy?

Po wypadku w pracy nadal będziesz otrzymywać swoje wynagrodzenie. Pracodawca płaci za pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy. Jeśli będziesz niezdolny do pracy dłużej niż sześć tygodni, płaci kasa chorych. Jednak w tym przypadku nie zostanie wypłacone całe wynagrodzenie, a jedynie tzw. “Verletztengeld” – zasiłek z tytułu obrażeń. Jest to równowartość 80 proc. średniego wynagrodzenia brutto z ostatnich miesięcy.

Wypadek przy pracy z cudzej lub własnej winy – Czy przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?

Ochrona ubezpieczeniowa początkowo obowiązuje niezależnie od tego, czy wypadek nastąpił z Twojej winy, czy z winy osoby trzeciej.

Ochrona ta nie ma jednak zastosowania, jeśli działałeś z rażącym niedbalstwem, na przykład jeśli byłeś pijany w pracy.

W bardzo rzadkich przypadkach ofiara wypadku otrzyma od pracodawcy zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Jeśli pracodawcy można udowodnić, że działał z premedytacją przy wypadku, poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie. W praktyce jednak rzadko się to zdarza, gdyż powszechnie przyjmuje się, że pracodawca nie chce celowo zaszkodzić swojemu pracownikowi.

Wypadek w toalecie, w pokoju przerw lub podczas przerwy na palenie?

Jeśli doznasz urazu np. w toalecie, nie liczy się to jako wypadek przy pracy. Liczą się jednak wypadki w drodze do toalety lub w drodze powrotnej. Jeśli korzystasz z toalety, nie liczy się to jako czas pracy, ale jako czas prywatny. Podobnie jest w stołówce czy w pokoju przerw.

Zasadniczo można pamiętać, że do wypadku przy pracy może dojść tylko wtedy, gdy wykonujesz ubezpieczoną czynność, która jest bezpośrednio związana z twoją pracą. Poza tym, zgodnie z tą zasadą, przerwa na palenie również nie jest czynnością ubezpieczoną.

Wypadki przy pracy w przypadku “minipracy” i pracy na niepełnym etatu

Jeśli masz “Minijob,” tzw. Minijobzentrale jest zwykle odpowiedzialna, ale nie za ubezpieczenie w przypadku wypadków przy pracy. W związku z tym pracodawca musi zgłosić Cię zarówno do Minijobzentrale jak i do Berufsgenossenschaft.

Po zgłoszeniu, nie ma różnicy między wypadkami przy pracy pracowników półetatowych a pełnoetatowych. Oznacza to również konieczność zgłaszania wypadków przy pracy. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego wypłacania wynagrodzenia. To samo dotyczy pracy na niepełnym etacie.

Dodatkowo można wykupić prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i niezdolności do wykonywania zawodu.

Dbajcie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, w drodze do pracy oraz w czasie wolnym.

Dodaj komentarz