Ubezpieczenia emerytalne prywatne i państwowe

Obowiązkowe i dodatkowe ubezpieczenia emerytalne!

"Już dzisiaj pomyśl o swojej przyszłości!" Andreas Niemiec

Proponujemy naszym klientom Ubezpieczenia emerytalne prywatne i państwowe

Andreas Niemiec Doradca Finansowy dla Polaków w DE

Państwowe ubezpieczenie emerytalne

Państwowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe istnieją od 1989 roku, czyli już 125 lat. Jest to jeden z ważnych filarów niemieckiego ubezpieczenia społecznego.

Andreas Niemiec Doradca Finansowy dla Polaków w DE

Prywatne ubezpieczenia emerytalne

W prywatnym ubezpieczeniu emerytalnym składka jest opłacana przez uzgodniony okres czasu. Po upływie okresu opłacania składek często wypłacana jest renta lub wybierana jest opcja ryczałtowa - czyli wypłata kwoty w jednym terminie. Czas trwania wypłaty renty może być ustalony na określony czas lub uzgodniony dożywotnio. W przypadku wypłaty renty na czas określony, w przypadku przedwczesnej śmierci ubezpieczonego w okresie wypłaty renty, renta wypłacana jest osobom pozostałym przy życiu ubezpieczającego.

Andreas Niemiec Doradca Finansowy dla Polaków w DE

Emerytura typu “Rürup” - emerytura podstawowa (Basisrente) / dotowana przez państwo

Emerytura podstawowa (Basisrente), zwana też emeryturą Rürup-Rente, jest emeryturą dla przedsiębiorcy i pracowników. Emerytura Rürup jest dotowanym przez państwo ubezpieczeniem emerytalnym dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolne zawody. Dla urzędników, a także pracowników o wysokich dochodach, umowa Rürup jest zwykle atrakcyjna z punktu widzenia podatkowego. Przed zawarciem umowy należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym w celu uzyskania najlepszego efektu podatkowego.

Andreas Niemiec Doradca Finansowy dla Polaków w DE

Riester renta / dotowana przez państwo

W przypadku emerytury Riester państwo wspiera prywatne zabezpieczenie na starość w postaci zasiłków państwowych i ulg podatkowych. Produkty Riester obejmują umowy o zaopatrzenie emerytalne z sektora ubezpieczeniowego, bankowego, inwestycyjnego i innych. Aby otrzymać dotację państwową, umowy o zaopatrzenie emerytalne według modelu Riester muszą spełniać określone warunki. Kontrakty, które spełniają te warunki otrzymują oficjalny certyfikat, który gwarantuje spełnienie wszystkich kryteriów certyfikacji.

Andreas Niemiec Doradca Finansowy dla Polaków w DE

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne rzemieślników i zwolnienie z niego

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który jest wpisany do rejestru rzemieślników, musi ubezpieczyć się w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym. Podstawą prawną jest kodeks socjalny (SGB VI). Rzemieślnik prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowych ubezpieczeń po opłaceniu 216 miesięcznych składek.

Twoja bezpieczna przyszłość.

Ustawowe rodzaje emerytur

Emerytury

Obecnie istnieje pięć rodzajów emerytur: Standardowa emerytura, emerytura dla ubezpieczonych o długim stażu pracy, emerytura dla ubezpieczonych o szczególnie długim stażu pracy (od 2012 r.), emerytura dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, emerytura dla kobiet oraz emerytura z tytułu bezrobocia lub po przejściu na emeryturę częściową.

Renty z tytułu ograniczonej zdolności do zarobkowania

Jeśli nic innego nie działa, pełna renta o obniżonej zdolności do zarobkowania lub połowa renty o obniżonej zdolności do zarobkowania zastępuje zniesioną rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Renta z tytułu śmierci żywiciela

 • Renta z tytułu śmierci żywiciela według starego prawa
 • Renta z tytułu śmierci żywiciela według nowej ustawy
 • Renta dla półsierot
 • Renta dla sierot

Emerytury edukacyjne

jest wypłacany osobom rozwiedzionym lub po rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego, jeżeli małoletnie dzieci są wychowywane do 18 roku życia (niezależnie od wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych)

Prywatne ubezpieczenia emerytalne

Informacje 

Zasadniczą treścią prywatnego ubezpieczenia emerytalnego jest comiesięczna wypłata emerytury dla ubezpieczonego. Wypłata renty może być ustalona dożywotnio lub na skrócony okres.

Rozróżnienia w prywatnych ubezpieczeniach emerytalnych

Prywatne ubezpieczenia emerytalne są zróżnicowane w zależności od rozpoczęcia wypłaty.

Renta natychmiastowa

Ustalona renta jest wypłacana natychmiast od początku ubezpieczenia. Składka opłacana jest w formie składki jednorazowej.

Ubezpieczenie renty odroczonej

Ustalona renta dożywotnia nie jest wypłacana do końca ustalonego okresu odroczenia. Składka może być opłacona jednorazowo lub poprzez bieżące wpłaty składek w okresie odroczenia.

Emerytura typu “Rürup” - emerytura podstawowa (Basisrente) / dotowana przez państwo

Ogólne ważne informacje

Do 2030 roku poziom emerytury brutto spadnie do 43 proc. Można jednak śmiało założyć, że oficjalne dane prześwietlają sytuację. Pracownicy mogą osiągnąć ten poziom tylko wtedy, gdy przez 45 lat odprowadzają składki do państwowego systemu emerytalnego. Realnie jednak możliwe jest maksymalnie 40 lat składkowych lub nawet mniej. Z badań Instytutu Gospodarki Niemieckiej wynika, że dziś poziom emerytury w praktyce wynosi 42,6% ostatniego dochodu.

Emerytura podstawowa (Basisrente) / emerytura Rürup została nazwana na cześć ekonomisty Berta Rürupa. Od 01-01-2005 r. jest on dotowany przez państwo jako forma prywatnego zabezpieczenia na starość obok istniejącej jeszcze emerytury Riester / emerytury podstawowej. Emerytura podstawowa / emerytura Rürup finansowana jest z ulg podatkowych. To czyni go szczególnie interesującym dla samozatrudnionych (ale także pracowników), zwłaszcza że samozatrudnieni tak czy inaczej będą tworzyć rezerwy na starość.

Możliwość odliczenia od podatku składek na fundusz Rürup dla osób samozatrudnionych (Selbständige)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (Gewerbe) na własny rachunek, np. Trockenbauer, Fliesenleger, odnoszą największe korzyści, ponieważ zazwyczaj nie płacą składek na państwowe ubezpieczenie emerytalne, a kwota kwalifikowana jest pomniejszona o składki na ubezpieczenie emerytalne (które nie mają tu zastosowania). Tutaj największą część wydatków można zaliczyć do kosztów specjalnych (Sonderausgaben).

Rozpatrywanie składek na zawodowe fundusze emerytalne

Składki na zawodowe fundusze emerytalne, które są specjalnymi systemami ubezpieczenia emerytalnego dla określonych osób wykonujących wolne zawody/grup osób, są uwzględniane w formie potrąceń, tzn. pomniejszają one ewentualną składkę na oszczędności inwestycyjne w ramach emerytury Rürup.

Możliwość odliczenia od podatku składek na fundusz Rürup dla pracowników najemnych

Oczywiście dobrze opłacani pracownicy najemni (Angestellte), którzy podlegają składkom na ubezpieczenie emerytalne, mogą również korzystać z tego prywatnego zabezpieczenia na starość. W tym miejscu należy sprawdzić w każdym indywidualnym przypadku, na ile oszczędności podatkowe są jeszcze opłacalne. To zależy od pozostałych możliwych wydatków (po odliczeniu obowiązkowych składek emerytalnych).

Łączne podlegające zaliczeniu składki emerytalne i maksymalne wydatki

Wydatki na państwowe ubezpieczenia emerytalne, pracownicze programy emerytalne, rolnicze fundusze emerytalne i składki na emeryturę Rürup są sumowane. Z tej kwoty uwzględnia się rocznie do 22.766 euro dla osoby samotnej i 45.532 euro dla małżeństwa.

Jeśli tylko jeden z małżonków jest zatrudniony, to i tak uwzględnia się pełną maksymalną kwotę 45.532, gdyż regulacja ta nie jest oparta na zawodzie, a zależy wyłącznie od stanu cywilnego.

Zaufaj nam

Zadbaj o swoją PRZYSZŁOŚĆ oraz BEZPIECZEŃSTWO! Umów się na spotkanie!

Riester renta / dotowana przez państwo

Informacje o rencie

Każdy słyszał o „emerytura Riester”, ale tylko nieliczni wiedzą, co dokładnie oznacza. Wynika to z niepełnej polityki informacyjnej ze strony rządu federalnego oraz bardzo skomplikowanej sytuacji prawnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące jedną lub więcej możliwych form oszczędzania w ramach emerytury Riester mają problem z dokładnym wyjaśnieniem klientom w sposób zrozumiały zalet i wad emerytury Riester.

Dotowane przez państwo świadczenia emerytalne

Każdy pracownik w Niemczech, który pozostaje w stosunku pracy podlegającym składkom na ubezpieczenie społeczne, może skorzystać z emerytury Riester i tym samym z dotacji państwowej. Kwoty dofinansowania były zwiększane co roku od czasu wprowadzenia emerytury Riester, podobnie jak dofinansowanie do dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Oszczędzający otrzymują najwyższą możliwą dotację państwową w ramach emerytury Riester, jeśli wpłacają co najmniej 4% swojego wynagrodzenia brutto na kwalifikującą się umowę o oszczędzanie. Rozróżnia się dotację podstawową i dotację na dzieci. Rodziny o niskich dochodach oraz rodziny wielodzietne korzystają szczególnie z modelu emerytalnego Riester.

Komu przysługuje sie dofinansowanie do Riester?

Tylko kilka osób w Niemczech jest wyłączonych z emerytury Riester. Na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą i inni małżonkowie, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, mogą również zarejestrować się w celu uzyskania renty Riester, jeśli ich małżonek pozostaje w stosunku pracy podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ma umowę Riester. Następujące grupy osób są uprawnione do wsparcia ze strony państwa poprzez emeryturę Riester:

 • Pracownicy z ustawowym ubezpieczeniem emerytalnym i małżonkowie oszczędzającego (samozatrudnieni, gospodynie domowe/małżonkowie).
 • Urzędnicy służby cywilnej i pracownicy sektora publicznego (VBL)
 • żołnierze zawodowi i tymczasowi
 • Stażyści (Auszubildende)
 • osoby niewykonujące pracy zarobkowej w ciągu trzyletniego okresu wychowywania dziecka
 • osoby odbywające służbę wojskową lub cywilną
 • obowiązkowo ubezpieczone osoby prowadzące działalność na własny rachunek
 • ubezpieczonych społecznie osób zatrudnionych na stanowiskach marginalnych (do 520 euro)
 • osoby pobierające świadczenia z tytułu wcześniejszych emerytur
 • osoby wykonujące wolontariacki rok ekologiczny lub społeczny
 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych
 • osoby niepełnosprawne, które mają zostać przystosowane do pracy
 • Członkowie Künstlersozialkasse

 

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne rzemieślników i zwolnienie z niego

Informacje

Niezależny /Selbständige) prowadzący działalność gospodarczą, który jest wpisany do rejestru rzemieślników, należy do grupy osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Dotyczy to również wspólników spółki osobowej – np: OHG, KG; GbR itp. -. Właściciel lub partner podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu tylko wtedy, gdy posiada świadectwo kwalifikacji rzemieślniczej – np: Tytuł mistrza rzemiosła. Nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem są drugorzędne zakłady i korporacje rzemieślnicze – takie jak: UG, GmbH – .

Początek, okres i koniec ubezpieczenia emerytalnego rzemieślników

Rozpoczęcie:

Obowiązkowe ubezpieczenie rozpoczyna się wraz z wpisem do rejestru rzemieślników oraz z rozpoczęciem działalności na własny rachunek.

Czas trwania:

Obowiązek ubezpieczenia istnieje przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, chyba że obowiązują inne przepisy prawa. Takich jak wykonywanie działalności w warunkach marginalnych czy pobieranie emerytury lub renty.

Koniec:

Obowiązkowe ubezpieczenie kończy się z chwilą wykreślenia działalności z rejestru rzemiosła. Kończy się również na wniosek, jeśli obowiązkowe składki były opłacane przez co najmniej 18 lat. Obowiązkowe składki mogły być opłacane jako rzemieślnik lub jako inny obowiązkowy płatnik składek.

Opinie o nas

Opinie naszych Klientów o nas.

Niemiec GmbH & Co. KG
5.0
Na podstawie 112 opinii
powered by Google
Arleta GilakArleta Gilak
15:29 01 Jan 23
Pan Andrzej ... profesjonalista , zawsze pomocny , bezproblemowy , sympatyczny .Zawsze sprawy związane z moimi ubezpieczeniami są załatwiane w trybie natychmiastowym . Po ok. 25 latach nadal mam pełne zaufanie do Pana Andrzeja !Dziękuję Panie Andrzeju!
Hesior MikeHesior Mike
17:16 19 Dec 22
Pan Andreas Niemiec i jego zespół wykonują swoje usługi kompetentnie i profesjonalnie.Dziękujemy za bezproblemowe i szybkie znalezienie odpowiednich ubezpieczycieli.Jak najbardziej polecam.
Katarzyna OjdowskaKatarzyna Ojdowska
20:05 29 Nov 22
Pan Andreas Niemiec najlepszy i najbardziej kompetentny doradca ubezpieczeniowy i finansowy.Nasza współpraca zaczęła się kilkanaście lat temu.Z usług i doradctwa korzystaja już następne pokolenia...czyli nasze dzieci i z pewnością będą też kontynuować współpracę i wnuki. Pan Andreas to wiedza,lojalność,szczerość i kompetencja na najwyższym poziomie.Rzeczy niemożliwe załatwione od ręki...a cuda w ciągu trzech dni.Najlepszy Makler Ever.Top 100🏆🏆🏆‼️‼️‼️‼️
Irena KinderIrena Kinder
12:54 11 Nov 22
P.Andreas Niemiec od lat prowadzi nasze sprawy ubezpieczeniowe. Jako osoba jest bardzo uczynny, pomocny, zawsze znajdzie czas porozmawiac i doradzić. Godny polecenia. Rodzina Kinder
Pan Niemiec pokazuje nam wszystkim jak praca może dawać zadowolenie .Znam Pana Andrzeja od ponad 20 lat ,przez te lata podpisałam wiele ubezpieczeń.Panie Andrzeju dziękuję bardzo za Pana pomoc , za szybkie załatwianie spraw.
js_loader

Kontakt

Dane kontaktowe:

Schweinemarkt 11
53919 Weilerswist
Niemcy

+49 2251 778612

andreas@niemiec24.com