Polityka prywatności / Polityka Cookies

Ilekroć w Polityce mowa  jest o:

 1. Administrator Danych Osobowych / ADO – oznacza to: Nazwa przedsiębiorstwa: Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech (Sąd rejonowy Bonn, HRA 8836) reprezentowany przez Niemiec GmbH (Sąd rejonowy Bonn, HRB 22776) Adres kontaktowy: Schweinemarkt 11 53919 Weilerswist Email kontaktowy: andreas@niemiec24.com Telefon kontaktowy: +49 2251-778612 Komunikator kontaktowy: +49 2251-778612
 2. Serwis – oznacza to witrynę internetową pod nazwą Doradca Finasowy https://doradca-finansowy.de
 3. Użytkowniku – oznacza to osobę odwiedzającą Serwis.
 4. Formularzu kontaktowym – oznacza to, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z ADO.
 5. Danych osobowych – oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności / Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i zasady ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Użytkowników z Serwisu.
 2. ADO przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu jest – Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech Niemiec GmbH (Sąd rejonowy Bonn, HRB 22776) Adres konaktowy: Schweinemarkt 11 53919 Weilerswist
  ADO Dipl.-Kfm. Guido Babinsky E-Mail: datenschutz@niemiec24.com
 3. ADO, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Użytkowników obejmujące dane określone za pośrednictwem Formularza kontaktowego:
  1. Imię,
  1. Nazwisko,
  1. Telefon kontaktowy,
  1. Temat,
  1. Uwagi dodatkowe,
 4. Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne do:
  1. prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  1. prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  1. ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Jeśli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę dane podane w formularzu kontaktowym mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w związku z art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie warunkuje udzielenia odpowiedzi na treść kierowanego zapytania do ADO.
 6. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika
  1. ze stosownych urządzeń końcowych podłączonych do sieci internet, wyposażonych w adekwatne do tego celu oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW. (Przeglądarki internetowe w szczególności: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera). Zalecane jest aby przeglądarki internetowe  użytkowane były w najnowszej wersji zapewnianej przez producenta. Ponadto przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”,
  1. ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie i dostęp do aktywnej usługi pozwalającej na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email.
 7. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się ADO.

Klauzula Informacyjna dla Użytkownika[1]

Zgodnie z art. 13  i 14 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
[dalej „RODO”] informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]Administratorem danych osobowych jest Dipl.-Kfm. Guido Babinsky Kontakt z ADO możliwy jest za pośrednictwem email pod adresem: datenschutz@niemiec24.com bądź za pośrednictwem korespondencji listownej pod adresem siedziby.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe przetwarzane będą  w celu: prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości podjęcia i prowadzenia korespondencji.  
Odbiorcy danych.
Udostępnianie danych.
Powierzanie przetwarzania danych.
Dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym w szczególności odpowiednio: zewnętrzna kancelaria prawna, poczta, kurier, oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności odpowiednio: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.
Okres przechowywania danych.Dane przetwarzane będą przez okres do kiedy istnieć będzie podstawa prawna i cel ich przetwarzania.
Prawa osoby której dane dotyczą.Użytkownik będący podmiotem danych, ma prawo: •   żądania od ADO dostępu do danych osobowych go dotyczących, •   żądania od ADO sprostowania danych osobowych go dotyczących, •   żądania od ADO usunięcia danych osobowych go dotyczących,  •   żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, •   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, •   żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących •   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody, Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych uprawniony może skorzystać składając wniosek u ADO. Uprawniony ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. Dane nie osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, nie są przekazywane poza obszar EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych z innych źródeł.W przypadku osób wchodzących w skład zarządów spółek, osób ustanowionych pełnomocnikami, osób upoważnionych do reprezentowania w zakresie zawarcia / wykonania umowy, osób wyznaczonych do kontaktu, osób wyznaczonych do realizacji umowy  – informujemy, iż ich dane pozyskane zostały od Użytkownika w związku z zawarciem / wykonaniem umowy.

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies –  to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika  (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc). W zależności od rodzaju plików cookies ich przetwarzanie wymaga uzyskania zgody Użytkownika bądź realizowane jest na zasadach prawem określonych bez takiej zgody.
 2. Oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT
 3. Rodzaje plików cookies
  1. Niezbędne techniczne pliki cookies – to pliki, dzięki którym służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3  Ustawy PT.
  1. Wykorzystywane przy marketingu afiliacyjnym – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonywanie rozliczeń w ramach marketingu afiliacyjnego. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies wymaga zgody osoby korzystającej z serwisu, która jest zgodą swobodną, konkretną, świadomą i jednoznaczną.
  1. Wykorzystywane w celach analitycznych – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonanie analiz ilościowych dotyczących generowanego przez użytkowników korzystających z serwisu.
  1. Wykorzystywane przy świadczeniu usługi cashback, rewars – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonanie dokonywanie weryfikacji zasadności przyznania określonych korzyści w związku z korzystaniem z usług partnerów Serwisu. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies wymaga zgody osoby korzystającej z serwisu, która jest zgodą swobodną, konkretną, świadomą i jednoznaczną.
  1. Wykorzystywane w celach marketingu – to pliki, dzięki którym możliwe jest prowadzenie marketingu produktów / usług serwisu. W zależności od rodzaju kampanii marketingowej przetwarzanie realizowane jest przez serwis bądź podmioty trzecie. 
 4. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu.
 5. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/ na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
Niezbędne techniczne pliki cookies – to pliki, dzięki którym służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3  Ustawy PT[2].
NazwaCel przetwarzaniaCzy przetwarzanie wymaga uprzedniego uzyskania zgody?
Jakie są konsekwencje jej nie wyrażenia?
Czy istnieje możliwość cofnięcia zgody? Jakie są konsekwencje cofnięcia zgody?
W jaki sposób pliki cookies mogą zostać usunięte Okres przechowywaniaCzy dane będą przekazywane innym podmiotom, lub do państw trzecich
  Przetwarzanie nie wymaga uprzedniej zgody.   
  Przetwarzanie nie wymaga uprzedniej zgody.   
  Przetwarzanie nie wymaga uprzedniej zgody.   
  Przetwarzanie nie wymaga uprzedniej zgody.   
Pliki cookies wykorzystywane przy marketingu afiliacyjnym – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonywanie rozliczeń w ramach marketingu afiliacyjnego. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies wymaga zgody osoby korzystającej z serwisu, która jest zgodą swobodną, konkretną, świadomą i jednoznaczną.
NazwaCel przetwarzaniaCzy przetwarzanie wymaga uprzedniego uzyskania zgody?
Jakie są konsekwencje jej nie wyrażenia?
Czy istnieje możliwość cofnięcia zgody? Jakie są konsekwencje cofnięcia zgody?
W jaki sposób pliki cookies mogą zostać usunięte Okres przechowywaniaCzy dane będą przekazywane innym podmiotom, lub do państw trzecich
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
Pliki cookies wykorzystywane w celach analitycznych – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonanie analiz ilościowych dotyczących generowanego przez użytkowników korzystających z serwisu.
NazwaCel przetwarzaniaCzy przetwarzanie wymaga uprzedniego uzyskania zgody?
Jakie są konsekwencje jej nie wyrażenia?
Czy istnieje możliwość cofnięcia zgody? Jakie są konsekwencje cofnięcia zgody?
W jaki sposób pliki cookies mogą zostać usunięte Okres przechowywaniaCzy dane będą przekazywane innym podmiotom, lub do państw trzecich
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
Pliki cookies wykorzystywane przy świadczeniu usługi cashback, rewars – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonanie dokonywanie weryfikacji zasadności przyznania określonych korzyści w związku z korzystaniem z usług partnerów Serwisu. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies wymaga zgody osoby korzystającej z serwisu, która jest zgodą swobodną, konkretną, świadomą i jednoznaczną.
NazwaCel przetwarzaniaCzy przetwarzanie wymaga uprzedniego uzyskania zgody?
Jakie są konsekwencje jej nie wyrażenia?
Czy istnieje możliwość cofnięcia zgody? Jakie są konsekwencje cofnięcia zgody?
W jaki sposób pliki cookies mogą zostać usunięte Okres przechowywaniaCzy dane będą przekazywane innym podmiotom, lub do państw trzecich
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
Pliki cookies wykorzystywane w celach marketingu – to pliki, dzięki którym możliwe jest prowadzenie marketingu produktów / usług serwisu. W zależności od rodzaju kampanii marketingowej przetwarzanie realizowane jest przez serwis bądź podmioty trzecie. 
NazwaCel przetwarzaniaCzy przetwarzanie wymaga uprzedniego uzyskania zgody?
Jakie są konsekwencje jej nie wyrażenia?
Czy istnieje możliwość cofnięcia zgody? Jakie są konsekwencje cofnięcia zgody?
W jaki sposób pliki cookies mogą zostać usunięte Okres przechowywaniaCzy dane będą przekazywane innym podmiotom, lub do państw trzecich
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   
  Przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody. Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna. Tak istnieje możliwość cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje tym, iż obsługa Klienta na stronie nie będzie optymalna.   

[1] Za Użytkownika uznaje się osobę fizyczną przeglądającą Serwis.

[2] Zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)

cyt.: „Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1)  wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2)  dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.(…)